Политика за поверителност

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ и ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД;

гр. София, б...................................... ; тел +359888731061

Предмет

Настоящата Политика за поверителност се отнася до личнитете данни, се събират  с цел да ви предостави услуги ("Услуги") съгласно предмета си на дейност.
Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез Интернет сайта https://www.pediatria.bg 

Чрез тази Декларация за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права.

Обща информация

Политиката ни за събирането и обработването на вашите лични данни се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.


Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
• отчетност. 

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме:

- за регистрация в сайтовете ни, за да ползвате услуги, изискващи регистрация;
- за включването и съхраняването на доброволно предоставените от вас лични данни в онлайн контактната база;
- за да ви изпращаме съобщения за наши услуги и покани за събития, ако изрично сте дали съгласието си за това;
- за да ви изпращаме съобщения за продукти, услуги или събития на наши Партньори, когато изрично сте дали вашето съгласие за това.

 

Какви лични данни събираме от вас

В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас.
Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни. 

Данни за целите на ползването на услуги и регистрация в сайта на АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД; При наличие на форма за регистрация , ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната  Услуга или част от нея. 

Данни, които събираме при регистрация при организиране на събития
Когато се регистрирате за събитие, което АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД  организира или е съорганизатор, събираме от вас следните данни: име и фамилия, позиция в компанията, компания, в която работите, адрес (на компанията), пощенски код (не е задължителен), телефон за контакт, ел. поща. Данните са необходими за предоставянето на услугата и идентификацията ви за допускане до даденото събитие.
За целите на събития със специален пропускателен режим може да събираме и други данни, за целите на допускане до събитието. 

Бисквитки и други пасивни технологии
АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират информация от вас при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне.

Какво са бисквитки?
Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в нашата Политика за бисквитките. 

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес
Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие.
Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел.
Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си. 

Разкриване на Ваши данни пред трети лица
АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД не споделя вашите лични данни с трети страни освен когато това се налага поради законова разпоредба или когато се налага, за да представим заявени от вас услуги. АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД – ИП  разкрива вашите лични данни само в следните случаи:
- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
- на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни; 

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

- Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, AdWords, Google Plus): https://privacy.google.com
- Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in "like" button, Sign in with Facebook profile и др.): https://www.facebook.com/privacy/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
- Mail Chimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Мерки за защита
АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД  събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.
Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните. 

Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.
Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок,  АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД  приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин. 

Права на субектите на данни
(1) Всяко лице има право да иска достъп до своите лични данни, включително и да иска потвърждение дали данните, отнасящи се до него, се обработват, да се информира за целите на това обработване, категориите данни и за получателите на данните, както и за целите на всяко обработване на лични данни, отнасящи се до него.

(2) Правото на достъп се осъществява чрез искане на засегнатото физическо лице, получено на адреса по седалището  или официалната електронна поща.
(3) Всяко физическо лице има право да поиска заличаването, коригирането или блокирането на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.
(4) Всяко лице има право писмено да възрази срещу обработването на и/или предоставянето на трети лица на неговите лични данни без необходимото законово основание.
(5) БРТПП е длъжна в двуседмичен срок от получаване на искане по предходните алинеи да уведоми заявителя дали са налице законовите основания за уважаване на искането. Ако АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД  установи, че са налице законовите основания да уважи искането, уведомява лицето и за реда, по който може да упражни правото си.
(6) Субектите на данни имат също правото да:

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни.  Актуализация/обновяване на вътрешните правила
Настоящаите правила се ревизират и актуализират от нас регулярно, с цел да сме, максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).